Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar? Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Malulen emekli maaşı almaya hak kazanan kişiler için, alt sınır 2020 yılında 1.600 TL iken, 2021 yılında yapılan zam ile birlikte malulen emekli maaşı 1.700 TL olarak belirlenmiştir.

Ekonomi 09.10.2021 - 23:40 09.10.2021 - 23:40 Göksel Sarı

Malulen emekli maaşı almaya hak kazanan kişiler için, alt sınır 2020 yılında 1.600 TL iken, 2021 yılında yapılan zam ile birlikte malulen emekli maaşı 1.700 TL olarak belirlenmiştir.

Malulen Emeklilik Sistemi Nedir?

Malulen emeklilik programı, çalışma hayatına başlandıktan sonra, kişinin çeşitli hastalıklar ya da iş kazaları sonucu çalışma beceresini kaybettiği durumlarda meydana gelen mağduriyeti önlemek adına işleme koyulan emekliliktir. Malulen emeklilik için gerekli şartları sağlayan kişilerin, malullük maaşı ve diğer başka sosyal haklar elde etmesi mümkündür.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

5510 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince, sigortalı kişinin ya da işverenin talebi üzerine ilgili kurumca hazırlanan sağlık raporları doğrultusunda, 4-a ve 4-b bünyesindeki sigortalıların iş kazası veyahut meslek hastalığı sonucu çalışma becerisinin %60’ının kaybetmesinin, 4-c bünyesindeki sigortalıların iş kazası veyahut meslek hastalığı sonucu çalışma becerisinin %60’ını kaybetmesi veya çalışamayacak duruma gelmesinin ilgili kurum olan Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi sonucu hak kazanılan emekliliktir.Malulen emekli sayılmak için gereken şartlarşunlardır:

·Kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması,

·Bakıma muhtaç olan kişilerde en az 10 yıl sigorta süresi yerine 1800 gün prim ödenmesi,

·İş gücü kaybının kişi çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmiş olması gerekir,

·Durumu nedeniyle işten ayrılmış olması,

·Kendi adına çalışanların kendi sigortalılığı sebebiyle Kuruma herhangi bir borcunun olmaması,

·İlgili kurumlarca yapılan tespitlerin ardından kişinin malulen emekli olmaya uygun görülmesi.

Malulen Emeklilik Şartlarının Kapsadığı Hastalıklar Nelerdir?

İlgili şartlar sadece iş kazası sonrası oluşan hastalıkları veya meslek hastalıklarının kapsamaz. Çokça görülen ağır hastalıklar da malulen emeklilik şartlarını kapsar. Malulen emeklilik şartına dahil hastalıklar şunlardır:

·Kanser (Cilt, lösemi, tükürük bezleri, tiroit bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri),

·Epilepsi/Sara,

·Parkinson Sendromu,

·Serebral Palsi,

·Demans,

·Multiple Skleroz,

·Beyin tümörleri,

·Anemi,

·Siroz,

·Uzuv ve organ kayıpları,

·Gastrointestinal kanamalar,

·Organ nakilleri,

·Tüberküloz,

·AIDS,

·Zeka gerilikleri (50 IQ ve altı),

·,Şizofreni,

·Bipolar bozukluk,

·Multiple skleroz,

·Retina kanamaları,

·Görme azlığı,

·Behçet hastalığı,

·Kalp yetmezliği,

·Solunum sistemi hastalıkları,

·Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları,

·Tek başına ayakta durmaya engel olan denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nereden Yapılır?

Malulen emeklilik müracaatı en son çalıştığı ildeki SGK müdürlüğüne yapılmalıdır. Nüshası Kurumca hazırlanmış olan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve yanında bir adet belgelik fotoğraf ile başvuru yapılmalıdır. Gereken işlemler bu birim tarafından yapılacaktır. Sevk işleminin yapılması için, ilgili kişinin 1800 gün sigortası olması yeterlidir. Sevk aşamasında ilgili kişinin 10 yıl sigortalılık durumuna bakılmaz. Gereken koşulların sağlanması halinde kişi malulen emeklilik maaşı almaya hak kazanır.

Malulen Emeklilik Başvurusu Süreci Nasıl İşler?

Malulen emeklilik başvuru aşamaları sırasıyla şöyledir:

·En son çalışılan ildeki SGK müdürlüğüne dilekçe aracılığıyla başvuruda bulunulması,

·Malullük oran tespiti için Kurumun belirlediği sağlık kuruluşuna gidilmesi,

·Belirlenen kuruluşun verdiği raporun değerlendirilmesi,

·İlgili kurumun malullük durumunu inceleyip onaylaması.

Aylık bağlanması için gereken şartları taşıyanlar Kurum tarafından yaşadıkları ildeki Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine ya da Devlet Hastanelerine sevk edilirler. Eğer malullük başvurusu olumsuz sonuçlanırsa kişinin ilgili kurulun kararı kendisine tebliğinden itibaren süre şartı gözetmeksizin itiraz hakkı ve başvurusunu yenileme hakkı vardır.

Ayrıca, sevk işlemi yapılması için kişinin işten ayrılması ya da çalışıyor olması zorunlu değildir. Sigortalılık devam ederken de sevk işlemi yapılabilir. İşten ayrılma, iş yeri kapatma ya da devretme zorunlulukları emekliliğin talebi aşamasında değerlendirilir.

Tüm bu aşamalardan sonra kişi gereken şartları sağlıyorsa malulen emekli olmaya hak kazanabilecektir.

Malulen Emeklilik Başvurusu İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Malulen emeklilik başvurusu için gereken belgeler şunlardır:

4-a’lı (hizmet akdine bağlı çalışanlar) ve 4-b’li (kendi adına ve bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları) sigortalılar için:

·Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi,

·Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (Ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde talepte bulunanlar için geçerli),

·Talep taahhüt belgesi,

·Çalışma becerisi kaybı nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalındığına dair belge.

4-c’li (kamu görevlisi) sigortalılar için:

·Talep taahhüt belgesi,

·Çalışma becerisi kaybı nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalındığına dair belge,

·Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,

·Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı,

·Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu.

Malulen Emeklilik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Malulen emeklilik maaşı hesaplanırken bakılan kriterler şunlardır:

·Prim ödeme gün sayısı,

·Ödenen prim,

·Esas kazanç,

·Malullük oranı.

Bu nedenlerden dolayı, malulen emekli herkesin aynı miktarda maaş alması mümkün değildir.

Malulen Emeklilik Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Aylık bağlanan emeklilerin malullük durumu devlet tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilir. Devlet, bu kontrolleri herhangi bir suiistimal durumu yaşanmaması için düzenli olarak yapar. Bu kontroller sonucu bazı durumlarda malulen emekli maaşı kesilebilir.

Malullük emeklilik maaşının kesildiği durumlar aşağıda verilmiştir:

·Aylık bağlanan kişinin Türkiye’nin veya yabancı bir ülkenin mevzuatı dahilinde çalışması,

·Devlet tarafından düzenli olarak yapılması istenen kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması.

Ayrıca, maluliyet emekli maaşı bağlanan kişilerin maaş alırken çalışmaya başladığı için kesilen aylığı, kişi işten ayrıldıktan sonra tekrar başvurması halinde maluliyet durumu devam ediyorsa tekrar bağlanabilir.

Kontrol Muayenesi Nedir?

SGK tarafından malulen emekli olanlara düzenli aralıklarla yapılan muayenelere kontrol muayenesi denir. Kontrol muayenesi sonucunda malullük durumuna ilişkin rapor tutulur. Tutulan rapor göz önüne alınarak takip eden ödeme dönemi itibariyle ödenen maaşartabilir, azalabilir veya tamamen kesilebilir.

Kontrol muayenesinin belirli bir geçerlilik süresi vardır. Bu süre dolmadan önce kişiye SGK tarafından muayeneye ilişkin yazılı bildirim gönderilir. Bildirimin tebliğ tarihinden itibaren süreç başlar. Akabinde kişi hastaneye başvurmalıdır. Hastane tarafından kontrol muayenesi için randevu verilir. Randevu gününde gereken tahliller ve muayeneler yapıldıktan sonra heyet karşısına çıkılır.

Son aşamada rapor düzenlenerek hastane tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor incelenir ve rapor doğrultusunda bir artış veya azalma varsa kişinin durumu tekrar incelenir. Ardından duruma göre malullük emekli maaşında azalma veya artış söz konusu olabilir.

SGK tarafından gönderilen kontrol muayenesine ilişkin bildirime mutlaka önem verilmelidir. Aksi durumda yapılan çağrı sonucu kontrol muayenesine herhangi geçerli bir özrü olmadığı halde gitmeyen kişinin malullük emekli maaşı kesilebilir.

Ayrıca kontrol muayenesini zamanında yaptıran (3 aylık süresi bulunur.) ve malullük durumunun devam etmesine rağmen maaşında kesinti yaşanan kişilerin, aylığı kesildiği tarihten başlanarak tekrar başlatılır.

3 aylık kontrol muayenesi zamanını dolduran ve muayenesini 3 ay sürenin ardından yaptıran kişilerin, maluliyet durumunun devamının tespit edilmesi üzerine kesilmiş olan aylığı yeni rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak tekrar başlatılır.

SGK tarafından gönderilen bildiriyi dikkate almayıp kontrol muayenesi yaptırmayan kişilerin, muayene tarihinden sonraki ödeme dönemiyle birlikte aylıkları kesilir. Ardından Kurum Sağlık Kurulu kararına ilişkin elde edilen rapora göre:

·Malullük ve iş görmezlik hali devam eden kişinin, rapor tarihinin akabindeki ay başında tekrardan maaşının bağlanacağı, arada kaybolan süredeki maaşlarının ödenmeyecektir.

·Malullük ve iş görmezlik halinin ortadan kalktığı raporlanan kişinin ise kontrol muayenesi tarihinin akabindeki ödeme döneminden itibaren aylığı kesildiği için kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Malulen Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik hakkı sorgulama işlemi yöntemleri şunlardır:

·SGK sitesi üzerinden ilgili kişinin kimlik bilgileri girilerek,

·SGK Müdürlüğü’ne gidilerek,

·E-Devlet üzerinden sorgulanarak.

Kişi malulen emeklilik hakkı kazanmasının ardından, takip eden ay başından itibaren belirlenen malulen emekli maaşı ödemesini almaya başlar.